Σημαντικές ημερομηνίεςΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


Προθεσμία υποβολής εκτεταμένης περίληψης (Προφορική/Πόστερ):

                10 Φεβρουαρίου 2019

Προθεσμία υποβολής προτάσεων για θεματικές τράπεζες:

10 Φεβρουαρίου 2019

Ανακοίνωση αποδοχής/Αποστολή παρατηρήσεων:   

20 Μαρτίου 2019

Προθεσμία επανυποβολής σε τελική μορφή:  

31 Μαρτίου 2019

Προθεσμία εγγραφής για δημοσίευση στα πρακτικά:  

10 Απριλίου 2019