Σημαντικές ημερομηνίεςΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


               

10 Φεβρουαρίου 2019

25 Φεβρουαρίου 2019

Τελική Προθεσμία υποβολής εκτεταμένης περίληψης (Προφορική/Πόστερ):

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

10 Φεβρουαρίου 2019

25 Φεβρουαρίου 2019

Τελική Προθεσμία υποβολής προτάσεων για θεματικές τράπεζες:

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019


Ανακοίνωση αποδοχής/Αποστολή παρατηρήσεων:   

20 Μαρτίου 2019

Προθεσμία επανυποβολής σε τελική μορφή:  

31 Μαρτίου 2019

Προθεσμία εγγραφής για δημοσίευση στα πρακτικά:  

12 Απριλίου 2019