Θεματικές ΕνότητεςΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


• Ασφάλεια Ασθενών - Προσωπικού - Εγκαταστάσεων - Τεχνολογία - Κόστος / Technology - Safety and Cost issues

• Τεχνολογίες ψηφιακής υγείας & υγείας εν κινήσει  / Digital health, e-health & m-health 

• Κτηματολόγιο Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων / Medical Equipment Inventory

• Τεχνολογία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας / Technology & Healthcare management

• Κλινική Μηχανική / Clinical Engineering 

• Τεχνική Υποστήριξη – Προμήθειες / Technical Support – Procurement 

• Τεχνολογίες Internet of Things / IoT

• Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία / AI in Health

• Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας / Health Technology Assessment

• Αίθουσες Χειρουργείων - Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ακτινολογίας - Εργαστήρια - Νέα Υλικά - Πιστοποίηση / Operation theatres – Invasive Cardiology and Radiology – New Laboratory Materials - Certification

• Βιοαισθητήρες / Biosensors

• Βιοπληροφορική / Bioinformatics

• Βιοϋλικά / Biomaterials

• Εμβιομηχανική / Biomechanics

• Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων / Biomedical Signal Processing

• Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας / Medical Image Processing

• Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα / Medical Information Systems

• Ψηφιακός/Εικονικός Ασθενής / Digital Patient

• Εκπαίδευση & Βιοϊατρική Τεχνολογία / BME Education 

• Άλλα θέματα σχετιζόμενα με τον κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας / Other BME related topics